Winkelwagen

Geen producten in winkelwagen

Privacybeleid

1. Informatie die wij gebruiken

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens registreren die door uw webbrowser worden verstrekt. Het kan gaan om het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt, en andere details.

Apparaatgegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen het type apparaat, het besturingssysteem, unieke apparaat-identificaties, apparaatinstellingen en geo-locatiegegevens omvatten. Wat we verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw apparaat en software. Wij raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareprovider te controleren om te weten te komen welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.

Persoonlijke gegevens

We kunnen vragen om persoonlijke informatie, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon/gsm-nummer
 • Thuisadres/e-mailadres
 • Betalingsinformatie

Deze gegevens kunnen ook indirect worden verzameld via middelen van derden en derden.

2. Rechtsgrondslagen

Wij zullen uw persoonlijke informatie op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij verzamelen en verwerken alleen informatie over u waarvoor wij wettelijke gronden hebben om dat te doen.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt, wat betekent dat wij uw informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt gesloten (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst verlenen die u bij ons aanvraagt);
 • het voldoet aan een gerechtvaardigd belang (dat niet zwaarder weegt dan uw belangen inzake gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten op de markt te brengen en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • u ons toestemming geeft om dit voor een specifiek doel te doen
 • wij uw gegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u ons toestemming geeft om informatie over u voor een specifiek doel te gebruiken, hebt u het recht om op elk moment van mening te veranderen (maar dit heeft geen gevolgen voor een verwerking die al heeft plaatsgevonden).

Wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is. Terwijl wij deze informatie bewaren, zullen wij deze beschermen binnen commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal, evenals onbevoegde toegang, onthulling, kopiëren, gebruik of wijziging te verhinderen. Dit gezegd zijnde, wijzen wij erop dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is en kunnen wij geen absolute veiligheid van gegevens garanderen. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

3. Verzameling en gebruik van informatie

Wij kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u in staat te stellen uw ervaring op onze website aan te passen of te personaliseren
 • om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende sociale-mediaplatforms
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren
 • voor interne dossiers en administratieve doeleinden;
 • voor analyses, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, onder meer om onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende sociale-mediaplatforms te exploiteren en te verbeteren;
 • voor reclame en marketing, onder meer om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden waarvan wij menen dat die voor u van belang kan zijn;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en eventuele geschillen op te lossen;

4. Bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • derde dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analytics, error loggers, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossingsbedrijven, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen;
 • onze werknemers, contractanten en/of verwante entiteiten;
 • sponsors of promotors van een wedstrijd die wij organiseren;
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij u hebben geleverd;
 • rechtbanken, gerechtshoven, regelgevende instanties en ordehandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met lopende of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • derden, met inbegrip van agenten of onderaannemers, die ons bijstaan bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u; en
 • derde partijen om gegevens te verzamelen en te verwerken.

Uw mobiele telefoonnummer, opt-in gegevens en SMS-berichten zullen niet worden gedeeld met niet-gelieerde derden of anderszins worden verkocht, overgedragen, bekendgemaakt of verspreid aan een derde partij.

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en derde partijen faciliteiten onderhouden. Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met de bekendmaking aan deze overzeese derden.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of door het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer wij persoonlijke informatie overdragen van een niet-EER-land naar een ander land, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan wetten inzake gegevensbescherming die vergelijkbaar zijn met die in ons rechtsgebied. Er zijn risico's indien een dergelijke derde partij zich inlaat met een handeling of praktijk die in strijd is met de privacywetgeving in ons rechtsgebied en dit kan betekenen dat u geen verhaal kunt halen onder de privacywetgeving van ons rechtsgebied.

6. Uw rechten en de controle over uw persoonlijke informatie

Keuze en toestemming: Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je toestemming hebben van je ouders of wettelijke voogd om de website te bezoeken en te gebruiken, en zij (je ouders of voogd) hebben ermee ingestemd dat je ons je persoonlijke gegevens verstrekt, en je garandeert ons, voor zover wettelijk toegestaan, dat je hiervoor toestemming hebt van je ouders of wettelijke voogd. Je hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als je dat niet doet, kan dat invloed hebben op je gebruik van deze website of de producten en/of diensten die erop of ermee worden aangeboden.

Informatie van derden: Indien wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken: U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken. Indien u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Als u ons vraagt om de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken te beperken of te limiteren, zullen wij u laten weten hoe de beperking uw gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt.

Toegang en gegevensoverdraagbaarheid: U kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Waar mogelijk zullen wij deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat. U kunt ons te allen tijde verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over u hebben, te wissen. U kunt ook vragen dat wij deze persoonlijke informatie overdragen aan een andere derde partij.

Correctie: Indien u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.

Kennisgeving van inbreuken op gegevens: Wij zullen de wetten naleven die op ons van toepassing zijn in verband met een inbreuk op de gegevens.

Klachten: Als u van mening bent dat wij een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben overtreden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende overtreding. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

Uitschrijven: Om u uit te schrijven uit onze e-maildatabase of om u af te melden voor communicatie (met inbegrip van marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens of door gebruik te maken van de afmeldingsfaciliteiten die in de communicatie worden geboden.

7. Cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek raadpleegt, zodat wij kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud aan te bieden op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Bedrijfsoverdrachten

Indien wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij failliet gaan of ons bedrijf sluiten, zouden wij gegevens opnemen onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat partijen die ons overnemen uw persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

9. Grenzen van ons beleid

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Wij hebben geen controle over de inhoud en het beleid van die sites en kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

10. Wijzigingen in dit beleid

Naar ons goeddunken kunnen wij ons privacybeleid wijzigen om de huidige aanvaardbare praktijken weer te geven. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers op de hoogte te brengen van wijzigingen via onze website. Als u deze site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van onze praktijken inzake privacy en persoonlijke informatie.

Als wij een belangrijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld een wijziging van de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u vragen om opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren van https://worldcitytrail.com Dit cookiebeleid maakt deel uit van het privacybeleid van WCT, en dekt het gebruik van cookies tussen uw apparaat en onze site. We geven ook basisinformatie over diensten van derden die we mogelijk gebruiken, die mogelijk ook cookies gebruiken als onderdeel van hun dienst, maar die niet onder ons beleid vallen.

Indien u geen cookies van ons wenst te aanvaarden, dient u uw browser zo in te stellen dat cookies geweigerd worden van https://worldcitytrail.com met dien verstande dat wij wellicht niet in staat zijn u sommige van de door u gewenste inhoud en diensten te leveren.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein stukje data dat een website op uw apparaat opslaat wanneer u deze bezoekt, en dat doorgaans informatie bevat over de website zelf, een unieke identificatiecode waarmee de site uw webbrowser kan herkennen wanneer u terugkeert, aanvullende gegevens die het doel van de cookie dienen, en de levensduur van de cookie zelf.

Cookies worden gebruikt om bepaalde functies mogelijk te maken (bv. inloggen), om het gebruik van de site te volgen (bv. analytics), om uw gebruikersinstellingen op te slaan (bv. tijdzone, meldingsvoorkeuren), en om uw inhoud te personaliseren (bv. reclame, taal).

Cookies die worden geplaatst door de website die u bezoekt, worden gewoonlijk "first-party cookies" genoemd, en volgen doorgaans alleen uw activiteiten op die specifieke site. Cookies die door andere sites en bedrijven (d.w.z. derden) worden geplaatst, worden "cookies van derden" genoemd, en kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde dienst van derden gebruiken.

Soorten cookies en hoe wij ze gebruiken

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn van cruciaal belang voor uw ervaring op een website en maken kernfuncties mogelijk zoals gebruikerslogins, accountbeheer, winkelwagentjes en betalingsverwerking. Wij gebruiken essentiële cookies om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken.

Prestatiecookies

Prestatiecookies worden gebruikt om bij te houden hoe u een website tijdens uw bezoek gebruikt, zonder persoonlijke informatie over u te verzamelen. Deze informatie is meestal anoniem en wordt samengevoegd met informatie over alle websitegebruikers, om bedrijven te helpen gebruikspatronen van bezoekers te begrijpen, problemen of fouten die hun gebruikers kunnen tegenkomen te identificeren en te diagnosticeren, en betere strategische beslissingen te nemen om de algemene website-ervaring van hun publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door diensten van derden. Wij gebruiken prestatiecookies op onze site.

Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw apparaat en de instellingen die u eventueel hebt geconfigureerd op de website die u bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen websites u aangepaste, verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en diensten aanbieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door een externe dienst. Wij gebruiken functionaliteitscookies voor geselecteerde functies op onze site.

Targeting/advertising cookies

Targeting/advertising cookies worden gebruikt om te bepalen welke reclame-inhoud relevanter en geschikter is voor u en uw interesses. Websites kunnen ze gebruiken om gerichte reclame te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt, te beperken. Dit helpt bedrijven de effectiviteit van hun campagnes en de kwaliteit van de aan u gepresenteerde inhoud te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door diensten van derden. Targeting-/reclamecookies die door derden worden ingesteld, kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde dienst van derden gebruiken. Wij gebruiken targeting/advertising-cookies op onze site.

Cookies van derden op onze site

Wij kunnen bedrijven en personen van derden inzetten op onze websites-bijvoorbeeld analytics providers en content partners. Wij geven deze derden toegang tot geselecteerde informatie om namens ons specifieke taken uit te voeren. Zij kunnen ook cookies van derden plaatsen om de diensten die zij leveren te leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde dienst van derden gebruiken. Aangezien wij geen controle hebben over cookies van derden, vallen deze niet onder het cookiebeleid van WCT.

Onze privacybelofte aan derden

We controleren het privacybeleid van al onze externe leveranciers voordat we hun diensten inhuren om er zeker van te zijn dat hun praktijken overeenkomen met de onze. We zullen nooit willens en wetens diensten van derden inhuren die de privacy van onze gebruikers in gevaar brengen of schenden.

Hoe u cookies kunt beheren of uitschakelen

Als u geen cookies van ons wenst te aanvaarden, kunt u uw browser zo instellen dat cookies van onze website worden geweigerd. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt deze instellingen aanpassen om ofwel alle cookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer een website probeert een cookie in te stellen of bij te werken.

Als u websites vanaf meerdere apparaten bezoekt, moet u mogelijk uw instellingen op elk afzonderlijk apparaat bijwerken.

Hoewel sommige cookies kunnen worden geblokkeerd met weinig gevolgen voor uw ervaring van een website, kan het blokkeren van alle cookies betekenen dat u geen toegang hebt tot bepaalde functies en inhoud op de sites die u bezoekt.