Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

1. Wykorzystywane przez nas informacje

Dane dziennika

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez przeglądarkę internetową. Mogą one obejmować adres protokołu internetowego (IP) komputera, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły.

Dane urządzenia

Możemy również gromadzić dane o urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do naszej witryny. Dane te mogą obejmować typ urządzenia, system operacyjny, unikalne identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia oraz dane geolokalizacyjne. Zakres gromadzonych przez nas danych może zależeć od indywidualnych ustawień urządzenia i oprogramowania użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z zasadami producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje są nam udostępniane.

Dane osobowe

Możemy prosić o podanie danych osobowych, takich jak:

 • Nazwa
 • E-mail
 • Telefon/numer telefonu komórkowego
 • Adres domowy/adres e-mail
 • Informacje dotyczące płatności

Dane te mogą być również gromadzone w sposób pośredni przez osoby trzecie i pierwsze.

2. Podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty. Gromadzimy i przetwarzamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawy prawne.

Te podstawy prawne zależą od usług, z których korzystasz i sposobu, w jaki z nich korzystasz, co oznacza, że gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane tylko wtedy, gdy:

 • jest to konieczne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem takiej umowy (np. gdy świadczymy usługę, której użytkownik od nas oczekuje);
 • jest to zgodne z prawnie uzasadnionym interesem (nad którym nie przeważają interesy związane z ochroną danych osobowych), np. w zakresie badań i rozwoju, marketingu i promocji naszych usług oraz ochrony naszych praw i interesów prawnych;
 • użytkownik udzielił nam zgody na takie działanie w określonym celu
 • musimy przetwarzać dane użytkownika w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez nas informacji o użytkowniku w określonym celu, użytkownik ma prawo do zmiany zdania w dowolnym momencie (nie będzie to jednak miało wpływu na przetwarzanie, które już się odbyło).

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne. W czasie przechowywania tych informacji będziemy je chronić w ramach dopuszczalnych środków handlowych, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji. Jednocześnie informujemy, że żadna metoda transmisji elektronicznej ani przechowywania danych nie jest bezpieczna i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. Jeśli będzie to konieczne, możemy zachować dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego lub w celu ochrony jego żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby umożliwić użytkownikowi dostosowanie lub spersonalizowanie korzystania z naszej witryny internetowej
 • aby umożliwić użytkownikowi dostęp do naszej witryny internetowej, powiązanych z nią aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych oraz korzystanie z nich
 • do kontaktowania się i komunikowania z użytkownikiem
 • do celów wewnętrznych i administracyjnych;
 • do celów analitycznych, badania rynku i rozwoju działalności, w tym do obsługi i ulepszania naszej witryny internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • do celów reklamowych i marketingowych, w tym do wysyłania użytkownikowi informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące;
 • wypełniania naszych zobowiązań prawnych oraz rozstrzygania ewentualnych sporów;

4. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe do:

 • usługodawcom zewnętrznym w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieciom reklamowym, firmom analitycznym, rejestratorom błędów, firmom windykacyjnym, dostawcom usług serwisowych lub rozwiązywania problemów, dostawcom usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalnym doradcom i operatorom systemów płatności;
 • nasi pracownicy, wykonawcy i/lub podmioty powiązane;
 • sponsorów lub promotorów jakichkolwiek konkursów organizowanych przez nas;
 • agencje sprawozdawczości kredytowej, sądy, trybunały i organy regulacyjne, w przypadku braku zapłaty za towary lub usługi dostarczone przez nas użytkownikowi;
 • sądów, trybunałów, organów regulacyjnych oraz funkcjonariuszy organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z wszelkimi aktualnymi lub przyszłymi postępowaniami prawnymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;
 • stron trzecich, w tym agentów lub podwykonawców, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego; oraz
 • strony trzecie do gromadzenia i przetwarzania danych.

Numer telefonu komórkowego użytkownika, dane opt-in i wiadomości SMS nie będą udostępniane żadnym niepowiązanym osobom trzecim ani w inny sposób sprzedawane, przekazywane, ujawniane lub rozpowszechniane wśród osób trzecich.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w obiektach należących do nas lub naszych partnerów, podmiotów stowarzyszonych i dostawców zewnętrznych. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich ujawnienie tym zagranicznym stronom trzecim.

Zapewnimy, że każdy transfer danych osobowych z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chroniony odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub wykorzystanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych z kraju nienależącego do EOG do innego kraju, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strony trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać przepisom o ochronie danych osobowych podobnym do tych obowiązujących w naszej jurysdykcji. Istnieje ryzyko, że jeśli taka strona trzecia podejmie jakiekolwiek działania lub praktyki, które naruszą przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące w naszej jurysdykcji, może to oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia na mocy przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w naszej jurysdykcji.

6. Prawa użytkownika i kontrola danych osobowych

Wybór i zgoda: Przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, musi posiadać i zapewnia nas, w zakresie dozwolonym przez prawo, że posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na dostęp i korzystanie z witryny internetowej oraz że oni (rodzice lub opiekunowie prawni) wyrazili zgodę na przekazanie nam danych osobowych użytkownika. Użytkownik nie musi podawać nam swoich danych osobowych, jednak jeśli tego nie zrobi, może to mieć wpływ na korzystanie z niniejszej witryny lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od osób trzecich: Jeśli otrzymamy dane osobowe od osoby trzeciej, będziemy chronić je w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Jeśli użytkownik jest osobą trzecią przekazującą dane osobowe innej osoby, oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Ograniczenia: Użytkownik może zdecydować o ograniczeniu gromadzenia lub wykorzystywania swoich danych osobowych. Jeśli wcześniej użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się z nami z wykorzystaniem poniższych danych. Jeśli użytkownik zwróci się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych, poinformujemy go, w jaki sposób ograniczenie to wpłynie na korzystanie przez niego z naszej witryny internetowej lub produktów i usług.

Dostęp i możliwość przenoszenia danych: Użytkownik może zażądać szczegółowych informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas na jego temat. Użytkownik może zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy. W miarę możliwości będziemy dostarczać te informacje w formacie CSV lub innym formacie łatwym do odczytania przez maszynę. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych. Użytkownik może również zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe innej stronie trzeciej.

Sprostowanie: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu skorygowania wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Powiadamianie o naruszeniach ochrony danych: W przypadku naruszenia ochrony danych będziemy przestrzegać obowiązujących nas przepisów prawa.

Skargi: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podając nam pełne informacje na temat domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Państwa skargę i odpowiemy Państwu na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia oraz kroki, jakie podejmiemy w celu rozpatrzenia Państwa skargi. W związku ze skargą masz również prawo do skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych.

Anuluj subskrypcję: Aby wypisać się z naszej bazy danych e-mail lub zrezygnować z otrzymywania komunikatów (w tym marketingowych), należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji, lub zrezygnować, korzystając z opcji rezygnacji podanych w komunikacie.

7. Pliki cookie

Używamy plików cookie do zbierania informacji o użytkownikach i ich aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to niewielka porcja danych, którą nasza witryna przechowuje na komputerze użytkownika i do której uzyskuje dostęp przy każdej wizycie, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny. Dzięki temu możemy zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny. Pomaga nam to w dostarczaniu użytkownikowi treści opartych na określonych przez niego preferencjach. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

8. Transfery biznesowe

Jeśli my lub nasze aktywa zostaną przejęte, lub w mało prawdopodobnym przypadku zakończenia działalności lub ogłoszenia upadłości, dane zostaną włączone do aktywów przekazywanych stronom, które nas przejmą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce oraz że wszelkie strony, które nas przejmą, mogą nadal korzystać z danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami.

9. Granice naszej polityki

Nasza witryna może zawierać łącza do witryn zewnętrznych, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności.

10. Zmiany w niniejszej polityce

Według własnego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlała aktualne, akceptowalne praktyki. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w tej polityce będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w niniejszej polityce prywatności, na przykład zmienimy podstawę prawną, na której przetwarzamy dane osobowe, poprosimy o ponowne wyrażenie zgody na zmienioną politykę prywatności.

Polityka dotycząca plików cookie

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z https://worldcitytrail.com Niniejsza polityka dotycząca plików cookie jest częścią polityki prywatności WCT i dotyczy wykorzystywania plików cookie między urządzeniem użytkownika a naszą stroną. Podajemy również podstawowe informacje o usługach stron trzecich, z których możemy korzystać, a które mogą również wykorzystywać pliki cookie w ramach swoich usług, choć nie są one objęte naszą polityką.

Jeśli użytkownik nie chce akceptować plików cookie od nas, powinien tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie od https://worldcitytrail.com ze świadomością, że możemy nie być w stanie dostarczać użytkownikowi niektórych treści i usług.

Co to jest ciasteczko?

Plik cookie to niewielka porcja danych, którą witryna internetowa przechowuje na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzin, zazwyczaj zawierająca informacje o samej witrynie, unikalny identyfikator, który umożliwia witrynie rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika przy ponownym odwiedzeniu, dodatkowe dane służące celowi pliku cookie oraz czas życia samego pliku cookie.

Pliki cookie są używane w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji (np. logowania), śledzenia wykorzystania witryny (np. analizy), przechowywania ustawień użytkownika (np. strefy czasowej, preferencji dotyczących powiadomień) oraz personalizowania treści (np. reklam, języka).

Pliki cookie ustawione przez odwiedzaną witrynę są zwykle określane jako "pliki cookie pierwszej strony" i zazwyczaj śledzą aktywność użytkownika tylko na tej konkretnej witrynie. Pliki cookie ustawione przez inne witryny i firmy (tj. strony trzecie) są nazywane "plikami cookie stron trzecich" i mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej usługi strony trzeciej.

Rodzaje plików cookie i sposób ich wykorzystywania

Niezbędne ciasteczka

Niezbędne pliki cookie są niezbędne do korzystania z witryny internetowej i umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak logowanie użytkownika, zarządzanie kontem, koszyk zakupów i przetwarzanie płatności. Używamy podstawowych plików cookie, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie dotyczące wydajności

Pliki cookie związane z wydajnością są wykorzystywane do śledzenia sposobu korzystania z witryny przez użytkownika podczas jego wizyty, bez gromadzenia danych osobowych. Zazwyczaj informacje te są anonimowe i łączone z informacjami dotyczącymi wszystkich użytkowników witryny, aby pomóc firmom zrozumieć wzorce korzystania z witryny przez użytkowników, zidentyfikować i zdiagnozować problemy lub błędy, na które mogą natknąć się użytkownicy, a także podejmować lepsze decyzje strategiczne w celu poprawy ogólnego komfortu korzystania z witryny przez odbiorców. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez odwiedzaną witrynę (strona pierwsza) lub przez usługi innych firm. W naszej witrynie stosujemy pliki cookie dotyczące wydajności.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Funkcjonalne pliki cookie służą do zbierania informacji o urządzeniu użytkownika i wszelkich ustawieniach skonfigurowanych w odwiedzanej witrynie (np. ustawienia języka i strefy czasowej). Dzięki tym informacjom witryny internetowe mogą dostarczać użytkownikowi spersonalizowane, ulepszone lub zoptymalizowane treści i usługi. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez odwiedzaną witrynę (strona pierwsza) lub przez usługi stron trzecich. W przypadku wybranych funkcji naszej witryny stosujemy pliki cookie dotyczące funkcjonalności.

Pliki cookie dotyczące kierowania/reklamy

Pliki cookie służące do targetowania/reklam są wykorzystywane do określania, jakie treści promocyjne są bardziej odpowiednie i adekwatne do użytkownika i jego zainteresowań. Witryny internetowe mogą ich używać w celu dostarczania ukierunkowanych reklam lub ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Pomaga to firmom poprawić skuteczność ich kampanii i jakość treści prezentowanych użytkownikowi. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez odwiedzaną witrynę (strona pierwsza) lub przez usługi innych firm. Pliki cookie służące do kierowania/reklamowania ustawione przez strony trzecie mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej usługi strony trzeciej. W naszej witrynie stosujemy pliki cookie służące do targetowania/reklamowania.

Pliki cookie osób trzecich w naszej witrynie

W naszych witrynach internetowych możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie - na przykład dostawców usług analitycznych i partnerów w zakresie treści. Udzielamy tym stronom trzecim dostępu do wybranych informacji w celu wykonywania określonych zadań w naszym imieniu. Mogą one również umieszczać pliki cookie innych firm w celu świadczenia świadczonych przez siebie usług. Pliki cookie stron trzecich mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej usługi strony trzeciej. Ponieważ nie mamy kontroli nad plikami cookie osób trzecich, nie są one objęte polityką WCT dotyczącą plików cookie.

Nasza obietnica dotycząca prywatności stron trzecich

Przed skorzystaniem z usług wszystkich naszych zewnętrznych dostawców sprawdzamy ich politykę prywatności, aby upewnić się, że ich praktyki są zgodne z naszymi. Nigdy świadomie nie włączamy usług stron trzecich, które naruszają lub łamią prywatność naszych użytkowników.

Jak można kontrolować pliki cookie lub zrezygnować z ich używania?

Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie od nas, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie z naszej witryny. Większość przeglądarek jest domyślnie skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie, ale można zaktualizować te ustawienia, aby całkowicie odrzucać pliki cookie lub informować użytkownika, gdy witryna próbuje ustawić lub zaktualizować plik cookie.

Jeśli przeglądasz strony internetowe z wielu urządzeń, może być konieczne zaktualizowanie ustawień na każdym z nich.

Chociaż blokowanie niektórych plików cookie może mieć niewielki wpływ na korzystanie z witryny, blokowanie wszystkich plików cookie może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do pewnych funkcji i treści w odwiedzanych witrynach.